Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran har publicerats

26.3.2021
""

Ett hållbart och anpassningsbart samhälle behöver vetenskapligt kapital byggt genom vetenskapsfostran och livslångt vetenskapligt lärande.

Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran är en gemensam utgångspunkt och inspirationskälla för alla som verkar inom vetenskap, utbildning och fostran. Rekommendationerna har skapats av tiotals experter inom fostran, utbildning, forskning, musei- och konstbranschen, vetenskapliga sällskap och fritt bildningsarbete. Som stöd för genomförandet av rekommendationerna sammanställde man tips och idéer.

Rekommendationerna bygger vetenskpaligt kapital

Kritiskt tänkande samt förmåga att tolka informationsflödet och skilja det väsentliga från det oväsentliga blir allt viktigare medborgerliga färdigheter. Utöver medieläskunnighet behöver vi förmåga att läsa vetenskap.

Förmåga att läsa vetenskap växer ur vetenskapsfostran och livslångt lärande. Målet är att stärka individens och samhällets vetenskapliga kunnande och kapital med hjälp av utbildning och kommunikation.

Vetenskapligt kunnande syftar på hantering av forskningsbaserad kunskap, inhämtande av tillförlitlig information, kritiskt tänkande och grundläggande färdigheter för lärande. Vetenskapligt kunnande omfattar även förståelse av resultat, uppgifter och betydelse inom olika vetenskapsområden. Vetenskapligt kapital i sin tur är åsikter, erfarenheter, synsätt och resurser gällande vetenskap, något som formas över tid.

Syftet med vetenskapsfostran är att väcka intresse för vetenskap och lärandets glädje!

Rekommendationerna utarbetades i samarbete

Rekommendationerna har skapats av aktörer för aktörer. De utvecklades gemensamt i workshoppar och redigerades efter öppna kommentarsomgångar. Tiotals experter inom vetenskapsfostran deltog i arbetet.

Rekommendationerna kan sammanfattas i fem principer. Vetenskapsfostran är tillgänglig, bred, kollektiv samt inspirerande och givande, och den möjliggör delaktighet.

Innehållet har utarbetats i projektet Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi (Utredning och rekommendationer som stöd för vetenskapsfostran) av Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Projektet finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. Redan från projektets början stod det klart att den verkliga sakkunskapen inom vetenskapsfostran finns på fältet. Projektet fungerade som en facilitator för att utarbeta rekommendationer.

Också behovet av att kombinera rekommendationer med praktiska åtgärder blev tydligt under arbetets gång. Därför innehåller de slutliga rekommendationerna förslag till åtgärder, dvs. tips och idéer som stöder genomförande av vetenskapsfostran.

Delegationen för informationsspridning och Vetenskapliga samfundens delegation vill rikta ett varmt tack till alla aktörer som deltog i utarbetandet av rekommendationerna!

Publikation: Vetenskapligt kunnande ändrar världen. Rekommendationer om vetenskapsfostran

Julkaisu: Tiedeosaaminen muuttaa maailmaa. Tiedekasvatuksen suositukset

Publication: Scientific literacy changes the world. Science education recommendations

Läs mera: Nyheter och artiklar om vetenskapsfostran

Mer information: generalsekreterare Reetta Kettunen, p. 040 733 5935, reetta.kettunen (at) tjnk.fi

Photo: Linda Saukko-Rauta/Redanredan

Du kan också vara intresserad av