Jäv

Senast uppdaterad 21.6.2023

Syftet med jävsbestämmelserna är att främja opartiskt beslutsfattande och förhindra osakligt påverkande på avgörande av ärenden.

TJNK:s jävsbestämmelser följer förvaltningslagen (6.6.2003/434). De gäller TJNK:s medlemmar (förtroendevalda) och sekretariat (tjänstemän) samt beroende på sammanhanget även förtroendevalda och tjänstemän i verksamhetsmiljön (”VSD-samfundet”; suomeksi ”TSV-yhteisö”).

En jävig förtroendevald eller tjänsteman ska förklara sig jävig i behandlingen av ärendet. Med tanke på TJNK:s rykteshantering är det viktigt att identifiera även jäv som inte kan åtgärdas (”Men hur ser det ut?”). Då räcker det inte att endast den jäviga förtroendevalda eller tjänstemannen förklarar sig jävig. I dessa fall behandlar TJNK inte alls ärendet i fråga, exempelvis en statspriskandidat. 

När är en tjänsteman eller förtroendevald jävig?

Jävsgrunder enligt 28 § i förvaltningslagen. 

1. om den förtroendevalda eller tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part

2. om den förtroendevalda eller tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder eller företräder en part eller den för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada

3. om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalda eller tjänstemannen eller för en närstående till honom eller henne

Med närstående avses

 • den förtroendevaldas eller tjänstemannens make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den som på något annat sätt står den förtroendevalda eller tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar
 • den förtroendevaldas eller tjänstemannens föräldrars syskon samt deras makar; den förtroendevaldas eller tjänstemannens syskonbarn och tidigare make till den förtroendevalda eller tjänstemannen
 • den förtroendevaldas eller tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar och far- och morföräldrar samt också dessa personers makar och den förtroendevaldas eller tjänstemannens makes syskonbarn.

Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.

4. om den förtroendevalda eller tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada

Exempel: TJNK:s förtroendevald eller tjänsteman hör till redaktionsrådet för en publikationsserie och publikationsserien ansöker om informationsspridningens stipendium. 

5. om den förtroendevalda eller tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada

Exempel: TJNK:s förtroendevald eller tjänsteman (eller en närstående till honom eller henne) är styrelsemedlem i en stiftelse och TJNK ger ett utlåtande som gäller tilläggsfinansiering som stiftelsen får eller upphävande av finansieringen.

6.om den förtroendevalda eller tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne hör till direktionen för eller något annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det är fråga om ett ärende som sammanhänger med styrningen eller övervakningen av ämbetsverket eller inrättningen

Exempel: TJNK:s förtroendevald eller tjänsteman (eller en närstående till honom eller henne) är medlem i VSD:s styrelse och TJNK ger ett utlåtande som gäller VSD:s verksamhet eller ställning som en aktör som vidareutdelar statsunderstöd.

Exempel: TJNK:s förtroendevald eller tjänsteman (eller en närstående till honom eller henne) är medlem i styrgruppen eller arbetsgruppen för koordination av Öppen vetenskap och forskning och TJNK ger ett utlåtande om den ifrågavarande arbetsgruppens beslut eller dylikt.

7. om tilltron till den förtroendevaldas eller tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Ett vänskapsförhållande, fiendskap eller ett polemiskt förhållande utgör en jävsgrund endast om det äventyrar opartiskheten.

Gemensamt upphovsmannaskap medför jäv om det är fråga om genuint samarbete och en publikation som utarbetats tillsammans. Artiklar i samma publikationssamling formar inte en gemensam publikation. Gemensamt upphovsmannaskap preskriberas efter tre år.

Treårsregeln gäller också en förtroendevald eller tjänsteman som chef, underlydande eller arbetets ledare.

Rykteshantering – hur ser det ut

När man överväger jäv lönar det sig att tänka ”Hur ser det ut?” för en utomstående. Därför ska en förtroendevald eller tjänsteman alltid förklara sig jävig om opartiskheten med tanke på rykteshantering äventyras om han eller hon inte jävar sig. På motsvarande sätt avstår TJNK från att behandla artefakter som medför risk för ryktesförlust, även om man skulle beakta jävsbestämmelserna vid bedömningen och jäviga personer inte skulle delta i beredningen eller beslutsfattandet. 

Av detta skäl:

 • TJNK föreslår inte statspris för närstående enligt definitionen i jävsbestämmelserna.
 • I fråga om förtroendevalda och tjänstemän som arbetar eller verkar i samma organisation och exempelvis statspriskandidater används mycket noggrant övervägande: är det organisatoriska avståndet mellan personerna tillräckligt långt?
 • Om TJNK har utfört genuint samarbete med personen eller organisationen
  • tillämpas treårsregeln på premieringen
  • iakttas jävsbestämmelserna vid beviljande av stipendier som grundar sig på sakkunniggranskning. Samarbetsförhållandet hindrar inte beviljandet av ett stipendium per se
 • TJNK föreslår inte ett verk som har gjorts av en förtroendevald eller tjänsteman till listan över stöd för inköp.
 • Förtroendevalda och tjänstemän ska också avstå från att ansöka om stipendier som beviljas av TJNK. 
Hur ska jäv rapporteras och beslutas?

TJNK:s förtroendevalda och tjänstemän ska själv anmäla jäv. 

Frågor som gäller jäv ska avgöras utan dröjsmål. Delegationen beslutar om en medlem, en föredragande eller någon annan som är närvarande är jävig. 

Jävet och orsaken enligt förvaltningslagen antecknas i behandlingshandlingarna i respektive punkt. I praktiken innebär detta understödsportalen, andra databaser eller mötespromemorian (t.ex. utlåtanden). 

Annat 

VSD:s förtroendevald eller tjänsteman ska också avstå från att ansöka om stipendier som beviljas av TJNK