TJNK ber om förslag till statens pris för informationsspridning och inköpsstödslistan

3.11.2020
En öppen bok.

Meddelande från Delegationen för informationsspridning 3.11.2020.

Förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning och inköpsstödslistan för facklitteratur 1.12. 

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom vetenskapen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.

Delegationen ger årligen ett förslag till mottagarna av statens pris för informationsspridning samt sammanställer för facklitteraturens del de allmänna bibliotekens inköpsstödslista. Dessutom ger den utlåtanden angående sitt verksamhetsområde samt ger förslag på och tar initiativ till olika sätt att främja informationsspridningen. 

I detta meddelande ber Delegationen för informationsspridning förslag till: 

  1. mottagare av statens pris för informationsspridning 
  2. inköpsstödslistan för de allmänna biblioteken 

Förslagen bes lämnas till delegationen senast 1.12.

Närmare anvisningar om inlämnande av förslagen finns nedan.

Närmare information ger generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn (09) 228 69 236, 040 733 59 35, och planerare Terhi Tarkiainen, tfn (09) 228 69 235. 

Förfrågningar per e-post: info[at]tjnk.fi 

1. FÖRSLAG TILL MOTTAGARE AV STATENS PRIS FÖR INFORMATIONSSPRIDNING 

Delegationen för informationsspridning ber om förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning. 

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar varje år de statliga prisen för informationsspridning på inrådan av Delegationen för informationsspridning. 

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom områdena för vetenskaplig, konstnärlig och teknologisk kommunikation, som bidragit till att öka medborgarnas vetande och stimulerat samhällsdebatten. Priset beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete, vars produkt kan vara en högklassig fackbok eller annan informationsprodukt. Priset kan också beviljas för exemplariskt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete. 

Prisen tilldelas upphovsmannen eller arbetsgruppen. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas.

Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer ämnade för en begränsad krets sakkunniga, eller för framställning av läromedel för en begränsad allmänhet.

Delegationen beslutar antalet av och storleken på de årligen tilldelade priserna. I år 2020 delades ut åtta informationsspridningens statspriser.

Anvisningar

Förslagen till prismottagare görs senast 1.12.2020 via e-blankett.

Förslag kan också skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Recensionsexemplar:

Utgivare bes skicka tre till fyra (3 - 4) recensionsexemplar av de verk som föreslås belönas till delegationens byrå. Också e-böcker tas emot (t.ex. PDF). Alla verk som under det gångna året inlämnats till delegationen är med i bedömningen.

Delegationen påminner om möjligheten att sända in verken för bedömning så snart utgivningen har ägt rum.

Annat bakgrundsmaterial:

Bakgrundsmaterial till förslagen som gäller prisbelöning av TV- och radioprogram, tidningar och tidskrifter, webbtjänster och andra informationsprodukter samt förslagen till mottagare av livsgärningspris inlämnas till delegationens byrå.

Delegationen återsänder inte inlämnade recensionsexemplar eller annat material.

Delegationens medlemmar och generalsekreteraren har rätt att ta till bedömning även sådana informationsprodukter, som inte har föreslagits.

Delegationen förbehåller sig rätten att inte behandla förslag, för vilka recensionsexemplar inte har skickats.

Läs mera om statens pris för informationsspridning

2. FÖRSLAG TILL INKÖPSSTÖDSLISTAN FÖR ALLMÄNNA BIBLIOTEK 

Inköpsstödet är ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat stöd till de allmänna biblioteken, för inköp av kvalitetslitteratur med liten spridning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen om de böcker som ska väljas till boklistan. Listan har utarbetats på förslag av Statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande), Delegationen för informationsspridning och Selkokeskus.

Förslag på facklitteratur

Delegationen för informationsspridning sätter varje år ihop ett förslag på en köpstödslista för facklitteratur till ministeriet i mars månad.

Listan innehåller titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet.  Utöver böcker kan köpstödslistan innehålla lättläst litteratur, böcker med extra stor text, ljudböcker, finlandssvensk facklitteratur samt litteratur på samiska. Även översatt litteratur kan föreslås för intagning på köpstödslistan.

Titlarna ska vara publicerade under åren 2019 och 2020.

Till förlagen

För facklitteraturens del görs förslagen årligen senast 1.12 via e-blankett (samma blankett som för fackböckernas statspris > välj punkten ”Förslag till köpstödslistan”).

Samma verk kan föreslås både till mottagare av statspriset och på inköpsstödslistan. Alla verk som under årets lopp skickats till delegationen, såväl som alla verk som föreslagits till mottagare av statens pris för informationsspridning, är automatiskt med även i behandlingen av inköpsstödet. Titlarna ska vara publicerade under åren 2019 och 2020.

Av fackböckerna som föreslås att tas med på inköpsstödslistan bes ett (1) recensionsexemplar inlämnas till delegationens byrå. Även e-böcker tas emot (t.ex. PDF).

Förslag kan även skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Delegationen förbehåller sig rätten att inte behandla förslag, för vilka recensionsexemplar inte har skickats.

Obs. Delegationen för informationsspridning sammanställer inköpsstödslistan enbart för facklitteraturens del. Skönlitteraturens lista sammanställs av statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande Taike).

KONTAKTUPPGIFTER

Recensionsexemplar och annat bakgrundsmaterial skickas till adressen Delegationen för informationsspridning, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, eller info[at]tjnk.fi.