Förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning och inköpsstödslistan för facklitteratur

29.10.2021
Logo.

Förslagen bes lämnas till delegationen senast 1.12.2021.

Delegationen ger årligen ett förslag till mottagarna av statens pris för informationsspridning samt sammanställer för facklitteraturens del de allmänna bibliotekens inköpsstödslista.

I detta meddelande ber Delegationen för informationsspridning förslag till:

  • mottagare av statens pris för informationsspridning
  • inköpsstödslistan för de allmänna biblioteken.

Förslagen bes lämnas till delegationen senast 1.12.

Närmare anvisningar om inlämnande av förslagen finns nedan.

Förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning

Delegationen för informationsspridning ber om förslag till mottagare av statens pris för informationsspridning.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar varje år de statliga prisen för informationsspridning på inrådan av Delegationen för informationsspridning.

Prisen beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom områdena för vetenskaplig, konstnärlig och teknologisk kommunikation, som bidragit till att öka medborgarnas vetande och stimulerat samhällsdebatten. Priset beviljas för aktuellt informationsspridningsarbete, vars produkt kan vara en högklassig fackbok eller annan informationsprodukt. Priset kan också beviljas för exemplariskt, långsiktigt och mångsidigt informationsspridningsarbete.

Prisen tilldelas upphovsmannen eller arbetsgruppen. För särskilt meriterat och långvarigt arbete kan ett livsgärningspris för informationsspridning beviljas.

Priset beviljas inte för vetenskapliga publikationer ämnade för en begränsad krets sakkunniga, eller för framställning av läromedel för en begränsad allmänhet.

Delegationen beslutar antalet av och storleken på de årligen tilldelade priserna.

Anvisningar

Förslagen till prismottagare görs senast 1.12.2021 via e-blankett.

Förslag kan också skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Recensionsexemplar

Utgivare bes skicka tre till fyra (3 - 4) recensionsexemplar av de verk som föreslås belönas till delegationens byrå. Delegationen värderar tryckta böcker men tar emot e-böcker (t.ex. PDF). Alla verk som under det gångna året inlämnats till delegationen är med i bedömningen.

Delegationen påminner om möjligheten att sända in verken för bedömning så snart utgivningen har ägt rum.

Annat bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial till förslagen som gäller prisbelöning av TV- och radioprogram, tidningar och tidskrifter, webbtjänster och andra informationsprodukter samt förslagen till mottagare av livsgärningspris inlämnas till delegationens byrå.

Delegationen återsänder inte inlämnade recensionsexemplar eller annat material.

Delegationens medlemmar och generalsekreteraren har rätt att ta till bedömning även sådana informationsprodukter, som inte har föreslagits.

Delegationen förbehåller sig rätten att inte behandla förslag, för vilka recensionsexemplar inte har skickats.

Läs mera om statens pris för informationsspridning.

Förslag till inköpsstödslistan för allmänna bibliotek

Inköpsstödet är ett av undervisnings- och kulturministeriet beviljat stöd till de allmänna biblioteken, för inköp av kvalitetslitteratur med liten spridning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen om de böcker som ska väljas till boklistan. Listan har utarbetats på förslag av Statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande), Delegationen för informationsspridning och Selkokeskus.

Delegationen för informationsspridning sammanställer inköpsstödslistan enbart för facklitteraturens del. Skönlitteraturens lista sammanställs av statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande).

Förslag på facklitteratur

För facklitteraturens del görs förslagen årligen senast 1.12 via e-blankett. Samma blankett som för fackböckernas statspris, vänligen välj punkten ”Förslag till köpstödslistan”.

Förslag skall innehålla  titlar som anses ha små upplagor och vara av hög kvalitet.  Utöver böcker kan köpstödslistan innehålla lättläst litteratur, böcker med extra stor text, ljudböcker, finlandssvensk facklitteratur samt litteratur på samiska. Även översatt litteratur kan föreslås för intagning på köpstödslistan. Titlarna ska vara publicerade under åren 2021.

Samma verk kan föreslås både till mottagare av statspriset och på inköpsstödslistan. Alla verk som under årets lopp skickats till delegationen, såväl som alla verk som föreslagits till mottagare av statens pris för informationsspridning, är automatiskt med även i behandlingen av inköpsstödet.

Av fackböckerna som föreslås att tas med på inköpsstödslistan bes ett (1) recensionsexemplar inlämnas till delegationens byrå. Även e-böcker tas emot (t.ex. PDF). Förslag kan även skickas per e-post eller post, se kontaktuppgifter.

Delegationen för informationsspridning sätter varje år ihop ett förslag på en köpstödslista för facklitteratur till ministeriet i mars månad. Delegationen förbehåller sig rätten att inte behandla förslag, för vilka recensionsexemplar inte har skickats.

Läs mer om köpstöd.

Kontaktuppgifter

Recensionsexemplar och annat bakgrundsmaterial skickas till adressen Delegationen för informationsspridning, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, eller info[at]tjnk.fi.

Delegationen återsänder inte inlämnade recensionsexemplar eller annat material.

Närmare information ger generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn, 040 733 59 35.

Du kan också vara intresserad av