Ansökan om informationsspridningens stipendier 2021

1.4.2021
""

Ansökningsannons 1.4.2021

Delegationen för informationsspridning utlyser informationsspridningens stipendier 2021. Ansökningstiden börjar kl. 00:00 den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31 maj.

ALLMÄNT OM STIPENDIERNA

Med informationsspridningens stipendier understöds mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Syftet är att främja informationskulturens mångformighet, livskraft och tillgång till den samt utnyttjande av ny information i samhället.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat ett statsunderstöd till Vetenskapliga samfundens delegation för vidare utdelning som informationsspridningens stipendier. Finansieringsförslaget om stipendierna görs av Delegationen för informationsspridning. Administrationen av stipendierna sköts av Vetenskapliga samfundens delegation, i anslutning till vilken Delegationen för informationsspridning verkar.

År 2021 infaller ansökningstiden den 1.5 kl. 00.00 – 31.5 kl. 16.00.

Läs ansökningsanvisningarna

Logga in och fyll i ansökan i Vetenskapliga samfundens delegations ansökningssystem

FÖR VEM?

Stipendierna kan sökas av privatpersoner för genomförande av en arbetsplan som tjänar informationsspridning, främst som stöd för kreativt arbete. Stipendiet kan inte sökas för skönlitteratur, översättningar, läroböcker eller vetenskaplig forskning. Stipendier beviljas inte samfund eller föreningar.

Stipendierna är avsedda för professionellt kreativt arbete. Stipendierna stöder personer i olika skeden av karriären.

Stipendierna beviljas enligt prövning och en bred spridning på olika projektformer eftersträvas, dock så att merparten av stipendierna riktar sig till faktaboksprojekt.

I arbetsgrupper ansöker varje gruppmedlem om finansiering med en egen ansökan. I arbetsplanen specificeras vilken del av projektet sökanden är ansvarig för.

I VILKET SYFTE?

Informationsspridningens stipendier främjar mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Med stipendierna understöds i huvudsak kreativt arbete. Endast när det finns mycket välgrundade skäl kan stipendierna användas för att täcka kostnader. Sökanden lägger fram kostnaderna som en separat helhet i arbetsplanen. Stipendier beviljas inte för resekostnader.

Stipendier kan sökas för fyra olika projektformer:

1. Faktabok

Stipendiet är avsett för faktaböcker som sprider ny information. Verket kan publiceras i tryckt eller elektroniskt format.

Stipendiet beviljas inte för vetenskaplig forskning, forskningslitteratur, läromedel, handböcker eller med dessa jämförbara verk, såsom för facklitteratur inom snäva områden, och inte heller för översättningar. Stipendiet beviljas inte för kostnader.

2. Annan facklitteratur

Stipendiet är avsett för faktaprodukter som sprider ny information. Projektformen innebär facklitterärt skrivande som publiceras på annat sätt än genom faktaböcker. Det kan till exempel röra sig om manuskript för dokumentärfilmer samt artiklar i tidskrifter, tidningar och nätpublikationer. Stipendiet beviljas inte för kostnader.

3. Samarbete inom informationsspridning

Stipendiet är avsett för försöksverksamhet för nya samarbetsformer inom informationsspridning, i synnerhet för att stödja överförandet av information mellan forskarkåren och beslutsfattarna, projekt som ligger i gränslandet mellan vetenskap och konst, samt vetenskapsfostran.

Projekten kan till exempel innebära fadderverksamhet inom vetenskap samt tillhörande utbildning, forskningsworkshops och övrig inkluderande verksamhet, utbildning inom informationsspridning och vetenskapskommunikation, projekt som använder konstnärliga uttryckssätt (exempelvis teater) för att sprida information, stöd för utställningsverksamhet samt andra innovativa och inkluderande samarbetsformer.

Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för utbildningsmaterial eller liknande, utgifter för att ordna evenemang samt publiceringskostnader.

4. Annan informationsspridning

Stipendiet är avsett för någon annan faktaprodukt som sprider ny information. Det kan till exempel röra sig om produktion av dokumentärfilmer, informationsspridning genom flera kanaler samt andra innovativa former av informationsspridning.

Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för att genomföra projektet, och publiceringskostnader.

STIPENDIETS STORLEK

Sökande söker informationsspridningens stipendier för ett antal arbetsmånader. De stipendier som kan sökas är för två, fyra, sex eller åtta månader.

Stipendiet får användas för att täcka kostnader endast då de utgör en väsentlig del av genomförandet av projektet. Kostnadernas andel och motiveringar läggs fram i arbetsplanen.

Storlekar på informationsspridningens stipendier (innehåller en LFöPL-andel):

 • 3 750 euro för 2 månaders arbete (ingen LFöPL-skyldighet)
 • 7 500 euro för 4 månaders arbete
 • 11 500 euro för 6 månaders arbete
 • 15 000 euro för 8 månaders arbete

Försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) gäller alla stipendiemottagare i arbetsför ålder som har fått ett arbetsstipendium från Finland för minst fyra månaders konstnärligt eller vetenskapligt arbete.

Delegationen kan även dela ut stipendier till mindre belopp än de ovannämnda.

UTVÄRDERING AV ANSÖKNINGAR

Delegationen utvärderar alla ansökningar som inkommit inom utsatt tid. Utvärderingen utförs av en arbetsgrupp som tillsatts av delegationen. Gruppen består av delegationsmedlemmar, som byts ut varje år, och delegationens ordförande. Delegationen kan också anlita externa utvärderare.

Utvärderingen inriktas särskilt på arbetsplanens kvalitet. Följande punkter uppmärksammas:

 • hur angeläget och aktuellt projektet är, samt vilken dess målgrupp är
 • vilken sakkunskap som finns tillgänglig inom projektet
 • hur kreativ projektidén är i fråga om spridning av ny information
 • arbetsplanens genomförbarhet.

Delegationen jämför ansökningarna med varandra, gör en helhetsutvärdering av dessa, och fattar sedan beslut utgående från detta.

Stipendierna beviljas enligt prövning.

Övrig finansiering som erhålls för projektet påverkar beviljande av stipendium. Detta avgörs genom prövning från fall till fall. I prövningen beaktas kostnads- och finansieringsplanen för projektet samt beloppet av den finansiering som redan erhållits.

STIPENDIEBESLUT

Besluten om stipendierna fattas årligen före utgången av september.

Alla sökanden får skriftlig information om beslutet. Delegationen publicerar på sin webbplats namn och projektbeskrivningar gällande stipendiemottagare som gett tillstånd till att uppgifterna offentliggörs på nätet.

Mottagaren och den beviljande instansen ingår ett avtal om användningen av stipendiet. Stipendiemottagaren kan välja om stipendiet ska utbetalas under beviljandeåret eller vid ingången av följande år.

Stipendiet ska användas inom den användningstid som fastställts i avtalet. Stipendiemottagaren ska, inom den tidsfrist som fastställts i avtalet, lämna en redovisning över hur stipendiet använts.

ÖVRIGA VILLKOR

Stipendier beviljas inte retroaktivt. Arbete på stipendium kan inledas först efter att stipendiebeslutet fattats.

Ett beviljat stipendium kan endast användas för det projekt som specificerats i ansökan. Ändringar i projektet förutsätter delegationens godkännande.

En mottagare av ett arbetsstipendium för minst sex månader ska avstå från sitt arbete i huvudsyssla för den tid stipendieperioden varar. Under en sex till åtta månaders stipendieperiod kan mottagaren ägna sig åt annat arbete 20 procent av arbetstiden.

Mottagare av ett arbetsstipendium för minst fyra månader måste själv skaffa en pensions- och olycksfallsförsäkring. Mottagaren ansöker om försäkring från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inom tre månader från det att stipendiet betalats ut.

Stipendium kan inte beviljas om

 • ansökan inkommit för sent. Ansökan ska skickas in senast klockan 16.00 den sista ansökningsdagen
 • ansökan är bristfällig eller inte har fyllts i enligt delegationens anvisningar
 • sökanden inte, inom den tidsfrist som fastställts i stipendieavtalet, lämnat en redovisning över informationsspridningens stipendier som tidigare beviljats honom eller henne
 • ansökan inte uppfyller villkoren i denna ansökningsannons.

LAGSTIFTNING

Vid utdelning av informationsspridningens stipendier följs statsunderstödslagen (688/2001).

Stipendierna berörs därtill av lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), gällande socialskydd för stipendiemottagare, som trädde i kraft den 1 januari 2009. Till tillämpliga delar gäller också lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (3.5.1961/236) och förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (7.2.1964/46).

I sitt arbete iakttar delegationen förvaltningslagen (434/2003) och principer för god förvaltning.

ANSVARSFULL INFORMATIONSSPRIDNING

Mottagare av informationsspridningens stipendier uppmuntras att ta del av och följa nedanstående anvisningar:

Syftet med anvisningarna är att stödja ansvarsfull användning av yttrandefriheten samt främja yrkesetisk diskussion och god praxis för att ta fram och sprida forskningsinformation.

 

Delegationen för informationsspridning, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet för åren 2018–2021, har granskat ansökningsannonsen för informationsspridningens stipendier vid sitt möte 16.3.2021.

Mer information kring stipendiernas innehålls- eller sakfrågor får du i första hand av generalsekreterare Reetta Kettunen, tel. 040 733 5935.
Övriga frågor: info(at)tjnk.fi
Tekniska problem: tuki(at)tsv.fi

Photo: Kaisa Manner

Du kan också vara intresserad av