Utredning: Stipendierna för informationsspridning är ett betydelsefullt stöd

14.8.2023
Vi frågade stipendiater (text på grön bakgrund)

Även om stipendierna för informationsspridning är små har de en tydlig uppgift i att sprida information och stödja skribenternas yrkesskicklighet. 

Stipendierna för informationsspridning stöder sådan mångsidig facklitteratur och informationsspridning i flera kanaler som förnyas. Målet är att främja informationskulturens mångfald, livskraft och tillgänglighet samt utnyttjandet av ny kunskap i samhället.

Stipendierna för informationsspridning är statsunderstöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet och delas ut vidare. Delegationen för informationsspridning gör ett finansieringsförslag om stipendierna och följer upp användningen av dem och stödets effekt. Utredningen, som gjordes våren 2023, kartlade vilken betydelse stipendierna för informationsspridning har för utvecklingen av yrkesskickligheten.  

Uthålligt arbete med små stipendier

Stipendiet för informationsspridning bör absolut höjas och tiden för att skriva en faktabok förlängas. I nuläget täcker det inte levnadskostnaderna och gör det inte möjligt att skriva hela boken.
– En respondents kommentar

Enkäten bekräftade den brist på stipendier som redan konstaterats i en tidigare utredning. När man frågade hur informationsspridningens stipendier borde utvecklas nämndes de nuvarande stipendiernas knapphet och ökning av stipendiernas mängd flera gånger i svaren.

Även om stipendierna för informationsspridning är små är de effektiva. Största delen av projekten genomförs.Av de projekt som finansierades 2019–2021 hade drygt hälften (58 %) slutförts och en tredjedel (32 %) framskred enligt den ursprungliga planen eller en ändrad plan.

Stipendieperioden förbättrar stipendiatens yrkesskicklighet och stipendierna upplevs vara en mycket nödvändig finansieringsform. Stipendierna uppskattas också mycket.

Stipendierna möjliggör kreativt arbete på heltid ens för en viss tid: Stipendiaterna upplever att de utför arbete som är svårt att utföra vid sidan av den egna befattningen.

– Stipendierna har också multiplikativa effekter. De möjliggör också sådan verksamhet som överstiger det som man som lägst eftersträvar med stipendierna, konstaterar Suvi Lahtonen, sakkunnig på Delegationen för informationsspridning. – Stipendierna är avsedda för kreativt arbete och publicering av detta arbete, men man gör också annat under stipendieperioden. 

Över hälften av respondenterna hade under stipendieperioden inlett verksamhet som har fortsatt efter stipendieperiodens slut. Cirka en tredjedel av respondenterna hade gjort något helt nytt under stipendieperioden. 

I samband med utredningen samlades in information om de offentliga stödformerna för litteratur. De understöd som facklitteratur får är betydligt mindre än de som riktas till skönlitteratur. I synnerhet finns det brist på stipendier som möjliggör långvarigt arbete.

– Stipendiaterna kan jämföra sin ställning med andra som får stipendier. De ifrågasätter med rätta att de olika formerna av kreativt arbete har olika ställning när det gäller allokering av offentlig finansiering, fortsätter Lahtonen.

I den allmänna responsen lyftes fram önskemålet att man skulle skapa bättre nätverk mellan stipendiaterna, skapa en grund för samarbetet samt uppmuntra till samarbete.

 

Utredningen på webben Utredning om stipendier för informationsspridning 2019–2021 

Ytterligare information på webben: 

Information om stipendierna för informationsspridning. (länk: https://tjnk.fi/sv/stipendier)

Utredningen om stipendier för informationsspridning 2010–2016 publicerades 2018. Den koncentrerade sig särskilt på att följa upp slutförandet av faktabokprojekt.

 

Ytterligare information ges av sakkunnig Suvi Lahtonen, tfn 044 325 4214 eller suvi.lahtonen@tjnk.fi

 

Du kan också vara intresserad av