TJNK verksamhetsberättelse 2018

16.1.2019
Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti. Toimintakertomus 2018.

Delegationen för informationsspridningens verksamhetsberättelse för året 2018.

DELEGATIONENS STÄLLNING OCH UPPGIFTER INOM STATSFÖRVALTNINGEN

Delegationen för informationsspridning är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt. Som sakkunnigorgan har delegationen inflytande över målen och verksamheten för ministeriet och vetenskapsorganisationerna.

PERSONAL OCH FÖRVALTNING

Delegationen för informationsspridnings personalresurser består av en generalsekreterare samt en planerare och en byråsekreterare på deltid. Delegationens generalsekreterare under verksamhetsperioden var filosofie doktor Reetta Kettunen. Planerare, filosofie magister Terhi Tarkiainens arbetstid delas upp mellan Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen. Byråsekreterare Kaisu Reiss arbetar som gemensam byråsekreterare för Delegationen för informationsspridning, Forskningsetiska delegationen och Vetenskapliga samfundens delegation.

Delegationens sekretariat arbetar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation. Projektledare Anni Sairio och webbredaktör Maija Lähteenmäki arbetade med projektet Ansvarsfull forskning.

DELEGATIONENS MEDLEMMAR, MÖTEN OCH ARBETSGRUPPER

Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmar för tre år efter att ha hört Finlands Akademi, Centret för konstfrämjande och centrala organisationer inom branschen.

Delegationen sammanträdde 12 gånger under perioden 1.6.2017–31.12.2018 och hade webbmöten via e-post vid behov. I arbetsgruppen för rekommendationerna för vetenskapskommunikation Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan ingick Risto Nieminen, Katja Bargum, Erkki Karvonen och Esa Väliverronen samt ledande kommunikationsexpert Maria Ruuska från Kaskas Media som inbjuden medlem.

Ett finansieringsförslag av informationsspridningens stipendier skapades år 2017 av Risto Nieminen, Katja Bargum, Anna-Liisa Haavikko, Pirjo Hiidenmaa och Esa Väliverronen och år 2018 av Katja Bargum, Pirjo Hiidenmaa, Pentti Huovinen och Esa Väliverronen.

INFORMATIONSSPRIDNINGENS STATSPRISER

Informationsspridningens statspriser beviljas för förtjänstfullt informationsspridningsarbete inom vetenskap, konst och teknologi, som har bidragit till att öka medborgarnas kunskaper och gett impulser till samhällsdebatt. Detta statsmaktens erkännande har en särskild betydelse och position bland priserna för informationsförmedling i Finland.

Priserna tilldelas av undervisnings- och kulturministeriet utifrån förslag från Delegationen för informationsspridning. Delegationen är en oberoende aktör som består av erkända experter inom olika branscher, vilket ökar prisets status.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen delade ut informationsspridningens statspriser för år 2018 i Ständerhuset den 26 september 2018. År 2018 delades totalt åtta priser ut.

År 2018 hade det gått 50 år sedan informationsspridningens statspriser beviljades för första gången. Jubileumsåret firades genom att effektivera kommunikationen om priserna år 2018, publicera en kort tecknad video om prisernas historia och anordna ett evenemang för allmänheten i samband med utdelningen av informationsspridningens statspriser.

 

INFORMATIONSSPRIDNINGENS STIPENDIER

Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens projektstipendier till privatpersoner eller medlemmar i arbetsgrupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Med de beviljade stipendierna stödjer man mångsidig, flerkanalig och förnyande facklitteratur och informationsspridning. Skönlitterärt material, översättningar, läroböcker och vetenskaplig forskning faller däremot utanför ramen för stipendierna.

År 2018 ökade summan av de stipendier som beviljades från 290 000 euro till 400 000 euro. Totalt behandlades 380 ansökningar. 72 projekt fick ett positivt finansieringsbeslut.

UTREDNING AV INFORMATIONSSPRIDNINGENS STIPENDIER

Delegationen för informationsspridning gjorde en utredning av förverkligandet av stipendiefinansierade projekt, mottagandet av understödda projekt och stipendiernas verkan.

För utredningsarbetet samlade man in information genom att skapa en enkät för stipendiemottagare och projektvis granska informationsspridningens stipendier som beviljats åt fackböcker under perioden 2010–2016. Dessutom diskuterade man med aktörer inom litteraturbranschen. Utredningens huvudupphovsman var filosofie magister Sanna Paakki.

Med utredningen ville man få information om i synnerhet publiceringen av fackboksprojekt. I medeltal tar det drygt ett och ett halvt år från det år då man mottagit stipendiet till att boken publiceras. Det kan också ta flera år tills publiceringen sker. Fördröjningen av projektens publicering beror ofta på finansiering.

Informationsspridningens stipendier delas ut jämnt mellan män och kvinnor. Den genomsnittliga stipendiemottagaren är högskoleutbildad och verkar inom forskning eller kommunikation i informationsarbete eller som redaktör.
En del av de publicerade fackböckerna sträcker sig till fler än ett tryck och verk som understöds med informationsspridningens stipendier översätts också till andra språk. Verken publiceras av flera förläggare.

Den information som utredningen har gett används för att utveckla funktionsduglighet och praxis för informationsspridningens stipendier.

KÖPSTÖD FÖR KVALITETSLITTERATUR MED LITEN UPPLAGA

Stödet för kvalitetslitteratur med liten upplaga är ett köpstöd som undervisnings- och kulturministeriet årligen beviljar till kommunala bibliotek. Med köpstödet införskaffar man böcker från listor som Statens litteraturkommission, Delegationen för informationsspridning, Selkokeskus och Finlands Dövas Förbund upprättar över böcker med liten upplaga som har publicerats föregående år.


Stödet kan även användas till införskaffning av tillgänglig litteratur (t.ex. lättlästa och ljudböcker, samt böcker med stor text och på teckenspråk). Det kan även finnas översatta verk på köpstödslistan.

Biblioteken kan också använda anslaget för att införskaffa litteratur som ska placeras i skolbibliotekens samlingar och i daghem.

ANSVARSFULL VETENSKAPSKOMMUNIKATION

Målet med delegationens uppgifter och aktiviteter är att främja publicering av evidensbaserad kunskap och användning av den i samhället. Ny evidensbaserad kunskap produceras genom vetenskap och forskning, undersökande journalistik och genom att skaffa och publicera annan tillförlitlig information.

Via sin verksamhet främjar delegationen informationens och forskningens öppenhet och tillgänglighet samt medborgarnas tillit till och delaktighet i vetenskap och forskning.

Offentliggörande av kritikbeständig sakkunskap stödjs genom att främja experters och forskares kommunikationsfärdigheter och yttrandefrihet.

REKOMMENDATIONER FÖR VETENSKAPSKOMMUNIKATION

Vetenskapskommunikation är vetenskapssamfundens interna och externa informationsförmedling och interaktion om kunskap som har erhållits genom forskning. Den är en central del av forskningsarbetet. Högklassig mångsidig vetenskapskommunikation och vetenskapsjournalistik bygger en öppen vetenskapskultur och tillit till vetenskap och forskning.

Delegationens rekommendationer Rättfram kommunikation, ansvarsfull påverkan. Rekommendationer för vetenskapskommunikation uppmuntrar vetenskapssamfunden till öppenhet och offentlighet.

Rekommendationerna överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen den 24 januari 2018.

Rekommendationerna har publicerats på finska, svenska och engelska.

ANSVARSFULL FORSKNING

Delegationen förverkligar det av undervisnings- och kulturministeriet finansierade Ansvarsfull forskning-projektet tillsammans med Forskningsetiska delegationen. Projektet förenar informationsproduktion enligt god vetenskaplig praxis med tillförlitlig kommunikation och användning av information.

Projektets Ansvarsfull forskning-webbplats är en guide till god praxis inom forskningsetik och vetenskapskommunikation i det finländska vetenskapssamfundet. Med hjälp av sina lättbegripliga artiklar skrivna av experter och webbplatsens bakgrundsaktörer fördjupas förståelsen för de ämnen som behandlas på webbplatsen.

Webbplatsen finns i finsk-, svensk- och engelskspråkiga versioner.

SEMINARIE- OCH EVENEMANGSPRODUKTION

Delegationen anordnade seminarier och evenemang som behandlade aktuella frågor i anslutning till informationsspridning. Seminarierna genomfördes huvudsakligen i samarbete med strategiska samarbetspartner.

Enskilda seminarier och evenemang

 • The seventh Human Rights and Science Symposium: Human rights and the arctics (29.9.2017)
  Expertseminariet behandlade forskning om de arktiska områdena och mänskliga rättigheter inom dessa områden. Evenemanget var en del av Finland 100-programmet. I samarbete med Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland, Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, Finska Vetenskapsakademin, Akademin för Tekniska Vetenskaper, Finska Vetenskaps-Societeten, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Finlands Unesco-kommission, Delegationen för informationsspridning.
 • Vetenskapsdisco (29.9.2017 och 18.1.2018)
  Finlands möjligtvis första vetenskapsdiscon, som anordnades på Forskarnatten och Vetenskapens natt, bjöd på diskussioner, vetenskapspubquiz och dans.
 • Onko sana vapaa? Lehdistönvapauden päivän keskustelu (3.5.2018, ”Är ordet fritt? Diskussion på internationella dagen för pressfrihet”)
  Diskussionen som arrangerades för att fira Unescos internationella dag för pressfrihet behandlade yttrande- och pressfrihetens tillstånd runtom i världen. I samarbete med Helsingin Sanomat, Helsingin Sanomats stiftelse, Institut français de Finlande, Finlands Unesco-kommission, Delegationen för informationsspridning.
 • Seminariet Terveysviestintä on helppoa – vai onko? (20.9.2018, ”Hälsokommunikation är enkelt – eller är det?”)
  Expertseminariets tema var hur man på ett ansvarsfullt sätt ska kunna prata om hälsokommunikation utan att vara upplysande på ett enkelriktat sätt. I samarbete med Åbo universitets medicinska fakultet och Åbo universitets center för språk och kommunikation (kieli- ja viestintäopintojen keskus) och Ansvarsfull forskning-projektet.

Återkommande evenemang

Tiedeviestinnän kansallinen konferenssi (Nationell konferens om vetenskapskommunikation)
I samarbete med Finlands vetenskapsredaktörers förbund arrangeras årligen ett evenemang som inriktar sig på vetenskapsjournalistik och vetenskapskommunikation.

Etiikan päivä (Etikdagen)
Etiikan päivä (Etikdagen)
Årligt seminarium om vetenskapens etiska frågor, som för samman representanter från alla vetenskapsgrenar. Det arrangeras av Forskningsetiska delegationen, Delegationen för bioteknik (BTNK), Gentekniknämnden (GTLK), Finlands Vetenskapsakademier, Delegationen för informationsspridning, Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE och Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik TUKIJA.

Liikutu tiedosta – päivä vaikuttavaa tiedeviestintää (Bli berörd av vetenskap – en dag med verkningsfull vetenskapskommunikation)
Årligt vetenskapskommunikationsevenemang. År 2018 var temat påverkan genom information och samutveckling av information. Evenemanget arrangeras i samarbete mellan Kaskas Media, Vetenskapliga samfundens delegation och Delegationen för informationsspridning.

Tutkas aamukuulemiset (Tutkas morgonfrågestund)
Föreningen för forskare och riksdagsledamöter – Tutkas, riksdagens framtidsutskott och Delegationen för informationsspridning ordnade forskarträffar i Tutkas frågestundsevenemang (Tutkaksen aamukuulemiset). Frågestunderna är öppna för alla och arrangeras i Lilla parlamentets Infocentrum. Delegationens generalsekreterare Kettunen är styrelsemedlem i Tutkas. Hon modererade huvuddelen av diskussionerna och skrev sammanfattningarna. Information om evenemang och sammanfattningarna finns på Tutkas Facebook-sida (på finska).

 • Arktinen alue (15.9.2017, ”Det arktiska området”)
 • Hyvä uni (6.10.2017, ”Bra sömn”)
 • Osaaja kaiken ikää (10.11.2017, ”Expert hela livet”)
 • Onko joulupukkia olemassa? (1.12.2017, ”Finns jultomten på riktigt?”)
 • Kemikaalit arjessamme (9.2.2018, ”Kemikalier i vår vardag”)
 • Riittääkö puhdas vesi? (2.3.2018, ”Räcker det rena vattnet?”)
 • Energiahuollon turvaaminen (6.4.2018, ”Tryggande av energiförsörjningen”)
 • Vanhemmuuden uudet muodot (4.5.2018, ”Föräldraskapets nya former”)
 • Menestystekijöinä myötätunto ja kuuntelu (1.6.2018, ”Medkänsla och lyssnande som framgångsfaktorer”)
 • Innostava nuoruus (7.9.2018, ”Den inspirerande ungdomen”)
 • Kansalaisten kokema turvallisuus (5.10.2018, ”Medborgarnas upplevda säkerhet”)
 • Musiikki ja mieli (9.11.2018, ”Musik och sinne”)
 • Kauneimmat joululaulut (14.12.2018, ”De vackraste julsångerna”)

Litterära evenemang

TIETOKIRJA.FI
En två dagar lång fackboksfestival som ordnas vartannat år i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Finlands facklitterära författare rf, Finlands Förlagsförening, Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Vetenskapliga samfundens delegation, Bibliofiilien Seura, Delegationen för informationsspridning.

Åbo bokmässa 2017 och 2018
Delegationen för informationsspridning är ett av de samfund som var med och grundade Åbo bokmässa och har varje år deltagit i evenemanget med en egen avdelning och ett eget program. Delegationens generalsekreterare Kettunen är ordförande för bokmässans huvudkommitté.

Helsingfors bokmässa 2017
Helsingfors bokmässa 2017

 • Faktantarkistus tieteessä ja tiedejournalismissa (26.10.2017, ”Faktagranskning inom vetenskap och vetenskapsjournalistik”)
 • En suostu vaikenemaan: puolustuspuheita ilmaisunvapaudelle (28.10.2017, ”Jag vägrar att vara tyst: försvarstal för yttrandefrihet”)
 • Mitä tutkitaan seuraavaksi? (28.10.2017, ”Vad forskar man om härnäst?”)

Bekanta dig även med

Delegationens publicerade meddelanden och övrigt material finns i arkivet.

Verksamhetsberättelsen täcker perioden 1.6.2017–31.12.2018.

Tilläggsuppgifter fås av generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn 040 733 5935.

Du kan också vara intresserad av