Policy för öppna forskningsmaterial och -metoder

Senast uppdaterad 5.8.2022

Policyn för öppna forskningsmaterial och -metoder består av strategiska principer samt två delpolicyer som fastställer mål och åtgärder för respektive delområde. De strategiska principerna drar upp generella ramar för strävan efter öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder. De utgör viktiga principer som forskningssamfundet bör hålla fast vid i strävan efter öppenhet.

De mål som fastställs i Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata stöder öppenhet, återanvändning, sökbarhet, interoperabilititet och tillgänglighet. År 2022 kompletteras policyn med en delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder.

Tidslinje för policyarbetet

Arbetet med policyn och den första delpolicyn inleddes år 2019 i Expertgruppen för öppna data, och den första versionen av policyn och dess första delpolicy presenterades på Vårdagarna i öppen vetenskap följande år. Utkastet var öppet för forskningssamfundets synpunkter 17.8-25.9.2020. Delpolicyn för öppen tillgång till forskningsdata godkändes på Styrgruppens möte 13.4.2021 och publicerades 4.5.2021.

Den andra delpolicyn behandlar öppna forskningsmetoder och -infrastrukturer, och ett första utkast var öppet för forskningssamfundets kommentarer 12.4-24.5.2022. Begäran om kommentarer skickades till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga samfund, finansiärer av vetenskap och foskning, vetenskapliga bibliotek och arkiv, och också privatpersoner har haft möjlighet att ta ställning till dokumentet.

Delpolicyn bearbetas i en arbetsgrupp som tillsatts av Expertgruppen för öppna data, och arbetsgruppen presenterar nästa version för Styrgruppen i början av hösten 2022. Målet är att färdigställa delpolicyn under hösten.