Statspriserna för informationsspridning gick till skickliga och modiga samhällsdebattörer

4.6.2024
Glada människor med diplomen.

Mottagarna av statspriset för informationsspridning 2024 förenas av att de belyser ämnen som tidigare försummats, skakar om förlegade attityder och lyfter fram ett internationellt perspektiv i den finländska offentligheten.

Pressmeddelande 4.6.2024

Forsknings- och kulturminister Sari Multala delade ut priserna den 4 juni. I sitt tal under prisutdelningen tackade ministern pristagarna för att de ökat medborgarnas kunskaper och stimulerat samhällsdebatten.

– Jag vill tacka och gratulera delegationen för informationsspridning och framför allt årets pristagare för ett mycket förtjänstfullt och modigt arbete när det gäller att sprida information, sade minister Multala.

Priserna uppgår till 18 500 euro, med undantag av priset för sammanslutningar på 20 000 euro som beviljades Queerhistoriens vänner rf. Inom arbetsgrupperna fördelas prissumman jämnt med respektive mottagare.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statspriser för informationsspridning på förslag av delegationen för informationsspridning. Priset beviljas för aktuellt och förtjänstfullt arbete inom informationsspridning. Pristagarna har förmedlat tillförlitlig forskningsbaserad information till den breda allmänheten på ett begripligt, inspirerande, ansvarsfullt och mångsidigt sätt. Informationen kan också spridas genom konst.

Mottagare av Statspriset för informationsspridning 2024

 1. Andreas Koivisto och Tom Björklund för förhistoriens och den tidiga historiens allmänfattliga och flerspråkiga berättelser i verket Urbergets berättelser – Ikikallion tarinoita (Aviador). 
   
 2. Ritva Kovalainen och Sanni Seppo för den långvariga dokumentation av den finländska skogsnaturen med hjälp av vetenskap och konst. 
   
 3. Ilmari Käihkö för den sansade, sakkunniga och omfattande internationella analysen av kriget i olika medier och som stöder sig på omfattande internationella forskningsdata. 
   
 4. Ville Mäkipelto och Paavo Huotari för den flerskiktiga, förtjänstfulla och ambitiösa fackboken Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia (Otava). 
   
 5. Oskari Onninen för de förtjänstfulla och kritiska texterna med perspektiv som avviker från de vanliga mönstren, med teman om kultur, medier och vetenskap. 
   
 6. Shadia Rask för det sakkunniga och konstruktiva deltagandet i samhällsdebatten om rasism och ojämlikhet på vetenskapliga grunder. 
   
 7. Leena Valkeapää för fackboken Kansallispuvun kulttuurihistoria (Vastapaino) som på ett mångsidigt och förtjänstfullt sätt behandlar bakgrunden till och användningen av folkdräkten.
   
 8. Queerhistoriens vänner rf för lagringen av queerforskningen samt främjandet av förståelsen för mångfalden av kön och sexualitet.

Prissummorna är 18 500 euro, förutom pris 8 som är 20 000 euro. Arbetsgrupperna delar prissummorna jämnt mellan mottagarna.

Motivering till priserna

Andreas Koivisto och Tom Björklund: Urbergets berättelser – Ikikallion tarinoita (Aviador)

Vanda stadsmuseums utställning och boken Urbergets berättelser fortsätter författarnas mångsidiga och långvariga arbete med målet att berätta om förhistorien och den tidiga historien på ett allmänfattligt sätt. Centralt för berättandet och illustrationerna är barnen och deras familjer som levde i den nuvarande Vandaregionen. I Urbergets berättelser får naturmiljön berättarens roll, som representerar kontinuiteten från stenåldern till dessa dagar. Årtusendets liv förankras i den lokala miljön, som man kan bekanta sig med ännu i dag. Barnkaraktärerna, som beskrivits från stenåldern till den moderna tidens början, har skildrats rikt och samtidigt realistiskt som aktörer i sin egen omgivning. Berättelserna förmedlar de hårda villkoren i det forna livet, men å andra sidan också omsorgen, på ett sätt som lämpar sig för barnets kunskapsnivå. Boken om utställningen tillhandahåller en svensk- och finskspråkig berättelse inom samma pärm. Den varierande illustrationen inbjuder läsaren att bekanta sig även med den del som publicerats på det andra inhemska språket, och helheten ger möjlighet att använda boken även när man övar sig i språket.

Prissumman är 18 500 euro.

Ritva Kovalainen och Sanni Seppo

Ritva Kovalainen och Sanni Seppo har genom konst och forskning fördjupat förståelsen för mångfalden och hoten i de finländska naturskogarna. De kombinerar forskningsdata, litterär tradition samt dokumentärvideo- och fotografi på ett förståeligt sätt. Deras arbete kulminerar i den sista boken i skogstrilogin, Pohjoistuulen metsä (Hiilinielu Tuotanto och Miellotar) som publicerades 2023 samt i utställningen som besöker olika städer. Pohjoistuulen metsä är en beskrivning av Finlands naturskogar som ett mångformigt tillstånd som upprätthåller liv. Boken beskriver de rika ekosystem som de nordliga barrskogarna som bäst är. Utställningen behandlar också hoten för skogsnaturen och att den försvinner. Utöver denna bok har författarna publicerat boken Puiden kansa (1997) som bygger på finländsk skogsmytologi och Metsänhoidollisia toimenpiteitä (2009) som beskriver skogsbrukets negativa sidor. 

Prissumman är 18 500 euro.

Ilmari Käihkö

Ilmari Käihkö har sakkunnigt upplyst en stor publik om kriget i Ukraina i flera olika medier. Käihkös analyser i anknytning till det ryska anfallskriget är sansade, tydliga och stöder sig på omfattande internationella forskningsdata. Krigspropaganda får saker och ting att se svartvita ut, eftersom parterna har ett behov av att beskriva situationen som hoppfull, men Käihkö strävar efter objektivitet och påminner om de grå nyanserna i krigssituationen. Käihkö har en unik omfattande internationell erfarenhet som forskare och förmåga att tydligt och lugnt framföra synvinklar som grundar sig på ett brett perspektiv i den finländska debatten om kriget. Förutom som en krigsforskare som deltar i den offentliga debatten, utmärkte Käihkö sig i början av 2024 som en facklitterär författare. Han publicerade boken Sotilaan päiväkirja – kuinka rauhanturvaaminen muuttui kriisinhallinnaksi (Gaudeamus). Verket väckte en nödvändig debatt om krishanteringstruppernas vardag i FN:s operationer.

Prissumman är 18 500 euro.

Ville Mäkipelto och Paavo Huotari: Sensuroitu Raamatun muutosten vaiettu historia (Otava)

Boken Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia fördjupar sig i Bibelns skiftesrika väg med ett vetenskapligt grepp, men den öppnar sig ändå för lekmän. Den ambitiösa fackboken belyser hur heliga texter har omarbetats och censurerats med politiska och religiösa syften under århundradenas lopp. Sakkunnigheten hos författarna Ville Mäkipello och Paavo Huotari öppnar nya perspektiv på det manus som påverkat mänskligheten mest och på forskningen om det. Bibeln blir intressant på ett nytt sätt för läsare med många olika bakgrunder och i många olika åldrar. Den flerskiktiga boken visar hur avgörande språket är för vår förståelse och hur kulturella betydelser och tankesätt följer med språket utan att vi märker det.

Prissumman är 18 500 euro.

Oskari Onninen 

Oskari Onninen är en frilansreporter som skriver och talar i synnerhet om teman i anknytning till kultur, medier och vetenskap på ett mångsidigt sätt i olika medier. Onninen framför forskningsdata genom karaktärer och ett vittomfattande skrivande. Han sätter sig in i sina teman på djupet och i sina texter hittar han perspektiv som avviker från de vanliga mönstren. På så sätt lyckas han ofta överraska även kunniga läsare. Onninen deltar aktivt i den offentliga debatten även i sociala medier och är inte rädd för att utsätta sig för kritik. Detta syns också i valet att skriva vass mediekritik, vilket är en djärv handling av en frilansjournalist som arbetar i ett litet land. Utan Onninen skulle man i Finland känna till och tala betydligt mindre om kultur med dess många betydelser.

Prissumman är 18 500 euro.

Shadia Rask

Shadia Rask har på ett omfattande sätt påverkat den aktuella debatten om jämställdhet och likabehandling samt debatten om ojämlikhet och rasism. Hon publicerar information aktivt, är en samhällsdebattör och kolumnist, och man kan bekanta sig med hennes analyser och yttranden till exempel på Rundradions, Taloustaitos och Images webbplatser. Parallellt med sin forskning om välfärden och hälsan för individer, gemenskaper och på befolkningsnivå, är filosofie doktor Shadia Rask också en viktig förebild: Hon kan berätta om komplicerade och samhälleliga spänningar på ett konstruktivt, mänskligt och övertygande sätt och hon baserar sin analys och sina argument på forskningsdata.

Prissumman är 18 500 euro.

Leena Valkeapää: Kansallispuvun kulttuurihistoria (Vastapaino)

Kansallispuvun kulttuurihistoria är ett grundläggande verk om folkdräkten. Det går noggrant och rakt på sak igenom dräktens tidiga roll som ett politiskt redskap under det nationalromantiska uppvaknandet och etablerandet av dräkten som ett uttryck för landskapsandan under tiden mellan krigen samt som en praktisk och vacker dräkt för alla festliga tillfällen. Valkeapää ger också bakgrund till den kommersiella användningen av kvinnokaraktärer i folkdräkt och kommentarerna kring dem senare i samtidskonsten. Valkeapää påminner på ett förtjänstfullt sätt om att folkdräkten och dess föränderliga användning som överskrider reglerna är ett levande kulturarv. På 2020-talet är användningen av folkdräkten och dess delar också ett yttrande för hållbar klädsel, naturmaterial, hantverk och gemenskap. De lyckade bilderna och layouten av verket förtjänar ett särskilt omnämnande. 

Prissumman är 18 500 euro.

Queerhistoriens vänner rf

Queerhistoriens vänner rf, som grundades 2020, främjar forskning och lagring av queerhistorien samt förståelse för mångfalden av kön och sexualitet. Det är särskilt viktigt att lyfta fram sin egen historia för gemenskaper, där bristen på information är en följd av fördomar och diskriminering som riktats mot dem. Föreningens informativa webbplats, som är på finska, svenska och engelska, är trots sitt rikliga innehåll tydlig och lätt att använda. I form av en webbtidning tillhandahåller den artiklar som populariserar forskningsdata samt handleder och ger råd om insamling och presentation av information och kulturarv inom området. De aktiva personerna inom föreningen har också deltagit i olika medieprojekt (t.ex. dokumentärserien Suomi on Queer), vilket har lyft fram dessa teman mer omfattande i offentligheten.

Gemenskapspriset tilldelas Queerhistoriens vänner rf. Prissumman är 20 000 euro.

Ytterligare information:
Henriikka Mustajoki, generalsekreterare
Delegationen för informationsspridning
tel. 040 733 5935
henriikka.mustajoki(at)tjnk.fi

Du kan också vara intresserad av