Esteellisyyssäännöt

Viimeksi päivitetty 10.1.2024

Esteellisyyssäännökset edistävät puolueetonta päätöksentekoa ja estävät epäasiallista vaikuttamista asioiden ratkaisuun. 

TJNK:n esteellisyyssäännöt noudattavat hallintolakia (6.6.2003/434). Ne koskevat TJNK:n jäseniä (luottamushenkilöitä) ja sihteeristöä (toimihenkilöitä) sekä asiayhteydestä riippuen myös toimintaympäristön (“TSV-yhteisö”) luottamus- ja toimihenkilöitä.

Esteellinen luottamus- ja toimihenkilö jäävää itsensä asian käsittelystä. TJNK:n maineenhallinnan kannalta on tärkeä tunnistaa myös korjaamaton esteellisyys (“Mutta miltä se näyttää?”). Tällöin ei riitä, että vain esteellinen luottamus- ja toimihenkilö jäävää itsensä. Näissä tapauksissa TJNK ei käsittele ko. asiaa, esimerkiksi valtionpalkintoehdokasta, ollenkaan. 

Mikä muodostaa esteellisyyden?

Esteellisyysperusteet hallintolain 28§ mukaan.

1. jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen

2. jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa

3. jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen

Läheisellä tarkoitetaan:

 • luottamus- ja toimihenkilön puolisoa; luottamus- ja toimihenkilön lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa; ja luottamus- ja toimihenkilölle muuten erityisen läheistä henkilöä samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa
 • luottamus- ja toimihenkilön vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan; luottamus- ja toimihenkilön sisarusten lapsia; ja luottamus- ja toimihenkilön entistä puolisoa
 • luottamus- ja toimihenkilön puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovanhempaa; samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; sekä luottamus- ja toimihenkilön puolison sisarusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

4. jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

Esimerkki: TJNK luottamus- ja toimihenkilö olisi julkaisusarjan toimitusneuvostossa, ja julkaisusarja hakisi tiedonjulkistamisen apurahaa. 

5. jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

Esimerkki: TJNK:n luottamus- ja toimihenkilö (tai hänen läheisensä) olisi säätiön hallituksessa, ja TJNK antaisi lausunnon, joka koskisi säätiön saamaa lisärahoitusta tai rahoituksen poistoa.

6. jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan

Esimerkki: TJNK:n luottamus- ja toimihenkilö (tai hänen läheisensä) olisi TSV:n hallituksen jäsen, ja TJNK antaisi lausunnon, joka koskisi TSV:n toimintaa tai asemaa valtionapua edelleen jakavana tahona.

Esimerkki: TJNK:n luottamus- ja toimihenkilö (tai hänen läheisensä) olisi Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation ohjausryhmän tai työryhmän jäsen, ja TJNK antaisi lausunnon ao. työryhmän linjauksesta tms.

7. jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Ystävyys-, viha- tai poleeminen suhde muodostaa jääviysperusteen vain, mikäli se horjuttaa puolueettomuutta.

Yhteistekijyys aiheuttaa jääviyden silloin kun kyse on aidosta yhteistyöstä ja yhdessä tehdystä julkaisusta. Artikkelit samassa kokoelmassa eivät ole yhteisjulkaisu. Yhteistekijyys vanhenee kolmessa vuodessa.

Kolmen vuoden sääntö koskee myös luottamus- ja toimihenkilöä esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana.

Maineenhallinta – miltä se näyttää

Esteellisyyttä harkittaessa kannattaa miettiä “Miltä se näyttää?” ulkopuolisen silmin. Siksi luottamus- ja toimihenkilön tulee jäävätä itsensä herkästi, jos jääväämättä jättämisestä koituu riski puolueettomuudelle maineenhallinnan kannalta. Vastaavasti TJNK pidättäytyy käsittelemästä artefakteja, joissa on riski maineenmenetykselle, vaikka arviointityössä noudatettaisiin esteellisyyssäännöksiä eikä jäävi henkilö osallistu valmisteluun tai päättämiseen. 

Tästä syystä

 • TJNK ei esitä valtionpalkintoa esteellisyyssääntöjen määritelmän mukaisille läheisille
 • samassa organisaatiossa työskentelevän tai toimivan luottamus- ja toimihenkilön ja esimerkiksi valtionpalkintoehdokkaan kohdalla käytetään erittäin tarkkaa harkintaa: onko henkilöiden välillä riittävä organisatorinen välimatka?
 • mikäli TJNK on tehnyt aitoa yhteistyötä henkilön tai organisaation kanssa
  • palkitsemisessa noudatetaan kolmen vuoden sääntöä
  • vertaisarviointiin perustuvassa apurahojen myöntämisessä noudatetaan esteellisyyssäännöksiä. Yhteistyösuhde ei estä apurahan myöntämistä per se
 • ei ehdota ostotukilistalle teosta, jossa luottamus- ja toimihenkilö on tekijänä
 • luottamus- ja toimihenkilön tulee myös pidättäytyä hakemasta TJNK:n myöntämiä apurahoja. 
Miten esteellisyys raportoidaan ja päätetään?

TJNK:n luottamus- ja toimihenkilö tuo itse esille esteellisyytensä. 

Esteellisyyttä koskevat kysymykset on ratkaistava viipymättä. Neuvottelukunta päättää jäsenen, esittelijän tai muun läsnäolevan henkilön esteellisyydestä. 

Esteellisyydet ja hallintolain mukainen syy merkitään ko. kohtaan käsittelyasiakirjoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa avustusportaalia, muita tietokantoja tai kokousmuistioita (esim. lausunnot). 

Muuta 

TSV:n hallituksen jäsenten ja TSV:aan työsuhteessa olevien henkilöiden tulee pidättäytyä hakemasta TJNK:n myöntämiä apurahoja.