Informationsspridningens stipendier: Anvisningar för ifyllande av ansökan

Senast uppdaterad 24.4.2024

SÖKANDENS UPPGIFTER

Sökanden fyller i sina person- och kontaktuppgifter. Information om kön används endast för statistikföring av ansökningarna.

STIPENDIUM SOM SÖKS

Arbetsgrupp

I denna punkt anges om det är fråga om ett projekt av en arbetsgrupp.

För projekt av arbetsgrupper ska varje medlem fylla i en egen ansökningsblankett. Arbetsgruppens ledare kan inte ansöka på arbetsgruppens andra medlemmars vägnar. Ansökningar från alla medlemmar i arbetsgruppen ska bifogas samma arbetsgrupp i ansökningssystemet.

En av medlemmarna i arbetsgruppen skapar arbetsgruppen i ansökningsystemet och lägger de övriga medlemmarna till den. E-postadressen används som identifierare för medlemmar. Arbetsgruppens namn är också projektets namn.

När arbetsgruppen har skapats och medlemmarna bifogats, fyller varje medlem i sin egen ansökan och väljer korrekt arbetsgruppen från rullgardinsmenyn i fältet Arbetsgruppen i ansökningsblanketten. Fältet Projektets namn kan inte redigeras, men fylls i automatiskt med namnet på den valda arbetsgruppen.

Arbetsgruppens namn och medlemmar kan redigeras under Arbetsgrupper i systemet (länken kan hittas i menyn till vänster).

Projektets namn

Här anges projektets namn eller arbetsnamn.

I projekt av arbetsgrupper är arbetsgruppens namn också projektets namn och fältet fylls i automatiskt.

Projektform

Bara en av följande projektformer kan väljas för stipendiet som söks:

1. Faktabok:

Stipendiet är avsett för faktaböcker som sprider ny information. Verket kan publiceras i tryckt eller elektroniskt format.

Stipendiet beviljas inte för vetenskaplig forskning, forskningslitteratur, läromedel, handböcker eller med dessa jämförbara verk, såsom för facklitteratur inom snäva områden, och inte heller för översättningar. Stipendiet beviljas inte för kostnader.

2. Annan facklitteratur:

Stipendiet är avsett för faktaprodukter som sprider ny information. Projektformen innebär facklitterärt skrivande som publiceras på annat sätt än genom faktaböcker. Det kan till exempel röra sig om manuskript för dokumentärfilmer samt artiklar i tidskrifter, tidningar och nätpublikationer. Stipendiet beviljas inte för kostnader.

3. Informationsspridningens samarbete:

Stipendiet är avsett för försöksverksamhet för nya samarbetsformer inom informationsspridning, i synnerhet för att stödja överförandet av information mellan forskarkåren och beslutsfattarna, projekt som ligger i gränslandet mellan vetenskap och konst, samt vetenskapsfostran.

Projekten kan till exempel innebära fadderverksamhet inom vetenskap samt tillhörande utbildning, forskningsworkshops och övrig inkluderande verksamhet, utbildning inom informationsspridning och vetenskapskommunikation, projekt som använder konstnärliga uttryckssätt (exempelvis teater) för att sprida information, stöd för utställningsverksamhet samt andra innovativa och inkluderande samarbetsformer.

Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för utbildningsmaterial eller liknande, utgifter för att ordna evenemang samt publiceringskostnader.

4. Annan informationsspridning:

Stipendiet är avsett för någon annan faktaprodukt som sprider ny information. Det kan till exempel röra sig om produktion av dokumentärfilmer, informationsspridning genom flera kanaler samt andra innovativa former av informationsspridning.

Stipendiet beviljas för kostnader endast när det finns mycket välgrundade skäl. Sökanden lägger fram kostnaderna jämte motiveringar som en separat helhet i arbetsplanen. Exempel på godtagbara kostnader är utgifter för att genomföra projektet, och publiceringskostnader.

Biblioteksklass

Om projektformen är faktabok, markeras den biblioteksklass till vilken den i första hand tillhör. Klassifikationssystemet för allmänna bibliotek finns här.

Det går bara att välja en klass. Klassen kan förändras under projektets gång och den angivna klassifikationsinformationen binder inte den ansökande. Informationen används endast för statistikföring av ansökningarna.

Projekt riktat till barn och unga

I denna punkt anges om det är fråga om ett projekt som riktar sig till barn eller ungdomar.

Stipendium som söks

Stipendierna beviljas som arbetstid: 4, 6 eller 8 månader.

Belopp som söks

Belopp som söks-fältet kan inte redigeras. Mera information på Stipendier-sidan

Offentlig projektbeskrivning

I fältet skrivs en kort beskrivning över projektets centrala innehåll och målsättningar (d.v.s. projektets synopsis).

Om projektet får finansiering, kommer delegationen att på sin webbplats lägga ut en offentlig projektbeskrivning i den form som den anges i ansökan. Den sökande ansvarar för beskrivningens innehåll, tydlighet och språkdräkt. Publicering av beskrivningen på delegationens webbplats kan förbjudas om så önskas (se slutet på blanketten).

Fältet rymmer högst 500 tecken.

ARBETSPLAN

Arbetsplan

I arbetsplanen anges vad man tänker genomföra, vem som genomför och hur, när och varför man gör det.

Arbetsplanen får formuleras fritt, men det rekommenderas att bl.a. följande saker anges:

Innehållsplan

  • mer omfattande beskrivning av projektets innehåll.
  • för projekt av arbetsgrupper anges dessutom en redogörelse för arbetsgruppens sammansättning och arbetsfördelning

Användningssyfte och kostnadskalkyl

användningssyfte för det sökta arbetsstipendiet: till vad ska stipendiet som söks med denna ansökan användas

  • projektets tidtabell.
  • redogörelse av frigörelse från arbetslivet under de arbetsmånader som man ansöker om
  • kostnadskalkyl för hela projektet

Motiveringar och målgrupp

  • hur angeläget, behövligt och aktuellt projektet är
  • projektets primära målgrupp
  • eventuell specialgrupp som projektet riktar sig till
  • projektets eventuella betydelse i internationella sammanhang
  • den sökandes personliga motiveringar, t.ex. uppgifter om den sökandes tidigare publicerade arbeten som denne önskar använda för att motivera sin ansökan
  • kontaktuppgifter till personer som kan lämna relevant tilläggsinformation om projektet

Kostnaderna

Kostnaderna som ingår i kostnadskalkylen specificeras och motiveras. Bara projektformer Annan facklitteratur, Informationsspridningens samarbete och Annan informationsspridning får innehålla kostnader.

Exempel på godtagbara kostnader är:

  • Annan facklitteratur och Annan informationsspridning: nödvändiga utgifter i samband med informationsinsamling eller informationsspridning, kostnader för genomförande av projektet
  • Informationsspridningens samarbete: utgifter för utbildningsmaterial el. dyl. eller för att ordna evenemang, t.ex. ersättning för föreläsarnas resor och föreläsningsarvoden

Fältet rymmer högst 15 000 tecken.

Publicerings- och kommunikationsplan

I publicerings- och kommunikationsplanen anges vem som kommer att publicera projektet, i vilka medier detta kommer att ske, publikationens tidsplanering samt eventuella andra villkor som gäller publiceringen.

Fältet rymmer högst 3 000 tecken.

Förlagsavtal

I denna punkt anges om det ingåtts ett förlagsavtal för projektet. Preliminära avtal och förläggares intresse av projektet nämns i publicerings- och kommunikationsplanen.

Andra uppgifter

I denna punkt kan man lägga till andra uppgifter som är väsentliga för projektet, t.ex. kontaktuppgifter, adresser till material som finns på internet och väsentliga delar från den ansökandes CV.

Fältet rymmer högst 3 000 tecken.

ANNAN FINANSIERING

Arbetets totala kostnader

I denna punkt anges all finansiering som har erhållits, ansökts eller ska ansökas om för projektet som denna stipendieansökan gäller.

Andra stipendier som erhållits

I denna punkt anges stipendier som den ansökande har erhållit under de senaste tre åren.

Mer information:

  • tekniska problem: tuki@tsv.fi
  • övriga förfrågningar: info@tjnk.fi
  • generalsekreterare Reetta Kettunen, tfn (09) 228 69 236