TJNK toimintakertomus 2019

7.1.2020
Kaksi lasta ja tietotekniikkaa.

Tiedote 7.1.2020.

NEUVOTTELUKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT VALTIONHALLINNOSSA

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla sekä muun kansallisen ja kansainvälisen tiedon kehitystä. Asiantuntijaelimenä neuvottelukunnan vaikutus ulottuu ministeriön ja tieteen organisaatioiden tavoitteisiin ja toimintaan.

Neuvottelukunta palkitsee ja tukee tiedonjulkistamista. Toiminta edistää tutkitun tiedon avoimuutta, saavutettavuutta ja tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa. Kritiikinkestävän asiantuntijatiedon julkisuutta tuetaan edistämällä asiantuntijoiden ja tutkijoiden viestintävalmiuksia ja sananvapautta.

HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan henkilökuntaan kuuluvat pääsihteeri ja osa-aikaiset suunnittelija ja toimistosihteeri. Toimivuotena neuvottelukunnan pääsihteerinä toimi FT Reetta Kettunen. Suunnittelija FM Terhi Tarkiaisen työaika puolittuu Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan välillä. Toimistosihteeri Kaisu Reiss työskentelee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteisenä toimistosihteerinä.

Vastuullinen tiede -tietopankki avoimen tieteen aikakaudelle (1.1.2018–31.12.2020) -hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö Anni Sairio (31.12.2019 asti) ja verkkotoimittaja Maija Lähteenmäki. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuurinministeriö.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan yhteisessä Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hankkeessa (1.1.2019–31.12.2020) työskenteli suunnittelija Sara Takalo 15.4.2019 alkaen. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuurinministeriö.

Neuvottelukunnan sihteeristö on sijoitettu Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteyteen.

NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET, KOKOUKSET JA TYÖRYHMÄT

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi kuultuaan Suomen Akatemiaa, Taiteen edistämiskeskusta sekä alan keskeisiä järjestöjä.

Neuvottelukunta kokoontui seitsemän kertaa ja kävi tarvittaessa sähköpostikokouksia ajalla 1.1. - 31.12.2019. Tiedonjulkistamisen apurahoista rahoitusesityksen laativat vuonna 2019 Katja BargumMaria Lassila-MerisaloLeena Suurpää ja Liisa Suvikumpu.

TIEDONJULKISTAMISEN VALTIONPALKINNOT

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Valtiovallan osoittamalla tunnustuksella on erityinen merkitys ja asema suomalaisten tiedonvälityksen palkintojen joukossa.

Palkinnot myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. Palkintoesityksen tekijänä neuvottelukunta on riippumaton, eri alojen tunnustetuista asiantuntijoista koostuva taho, mikä lisää palkinnon arvostusta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen luovutti palkinnot Säätytalolla Helsingissä 1.10.2019. Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto myönnettiin professori Pertti Mustajoelle erittäin merkittävästä ja pitkäaikaisesta tiedonjulkistamisesta terveystiedon ja terveellisten elämäntapavalintojen alalla. Lisäksi myönnettiin seitsemän valtionpalkintoa esimerkillisestä tiedonjulkistamisesta.

TIEDONJULKISTAMISEN APURAHAT

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta myöntää tiedonjulkistamisen kohdeapurahoja yksityisille henkilöille tai työryhmien jäsenille (ei yhteisöille tai yhdistyksille) tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn korvauksina.

Myönnetyllä avustuksella tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Kaunokirjalliset kohteet, käännökset, oppikirjat tai tieteelliset tutkimukset eivät kuulu apurahoituksen piiriin.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta jakoi vuonna 2019 yhteensä 400 000 euroa tiedonjulkistamista eri medioissa edistäviin hankkeisiin. Neuvottelukunta käsitteli 400 hakemusta, joista 61 sai rahoituksen.

VÄHÄLEVIKKISEN LAATUKIRJALLISUUDEN OSTOTUKI

Vähälevikkisen laatukirjallisuuden tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain kuntien kirjastoille myöntämä ostotuki. Ostotuella hankitaan kirjoja listoilta, jotka Valtion kirjallisuustoimikunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Selkokeskus ja Kuurojen liitto laativat edellisenä vuonna julkaistuista vähälevikkisistä kirjoista.

Tukea voidaan käyttää myös saatavilla olevan saavutettavan kirjallisuuden (esim. selko-, ääni-, isotekstiset ja viittomakieliset kirjat) hankintaan. Ostotukilistalla voi olla myös käännösteoksia.

Kirjastot voivat hankkia määrärahalla kirjallisuutta sijoitettavaksi myös koulukirjastojen kokoelmiin ja päiväkoteihin.

VASTUULLINEN TIEDE

Neuvottelukunta toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Vastuullinen tiede -tietopankki avoimen tieteen aikakaudelle -hanketta (1.1.2018–31.12.2020) yhdessä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) kanssa. Vastuullinen tiede -sivusto yhdistää tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyvät käytänteet osaksi avoimen tieteen kulttuuria.

Vuonna 2019 vastuullinen tiede -teema yhdisti Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä toimivien tieteen asiantuntijaelinten viestintää. Yhteisen verkko-osoitteen www.vastuullinentiede.fi ja yhteisen etusivun kautta löytää avoimen tieteen koordinaation, Julkaisufoorumin, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, vastuullisen tieteen artikkelituotannon (entinen Vastuullinen tiede. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa) sekä yhteiset ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat keskitetysti.

Vuonna 2019 perustettiin Vastuullisen tieteen julkaisusarja (ISSN 2670-062X). Julkaisusarjassa julkaistaan julistuksia, linjauksia, selvityksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja, jotka liittyvät tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen, vastuullisuuteen, saavutettavuuteen, tiedeviestintään sekä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen. Kyseessä ei ole tieteellisesti vertaisarvioitu julkaisusarja. Sarjan julkaisijana on Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

TUTKIJOIDEN SANANVAPAUS

Neuvottelukunta kerää tietoa tutkijoiden saamasta palautteesta silloin kun he esiintyvät asiantuntijoina julkisuudessa.  Esiintymisellä tarkoitetaan esim. tietokirjan julkaisemista, esitelmiä yleisöseminaareissa, haastatteluiden antamista tai kirjoituksia lehdissä, blogeissa tai sosiaalisessa mediassa.

TJNK on toistanut kyselyn vuosina 2015, 2017 ja 2019. Yhteenvetoraportti kyselyistä julkaistaan vuonna 2020.

Häiritsevä palaute -sivusto tarjoaa apua työhön liittyvän kuormittavan palautteen käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn. Sivuston kolme osaa käsittelevät mediavälitteistä häiritsevää palautetta. Näkökulmat ovat asiantuntijan, hänen esimiehensä ja työyhteisönsä sekä yhteisön maineen. Sivustoa voi käyttää ennakointiin, ensiapuun ja koulutukseen.

Sivuston on tuottanut Osuuskunta Mediakollektiivi ja STTK:n ja Akavan koulutusorganisaatio TJS Opintokeskus. Hanketta on rahoittanut Työsuojelurahasto. Yhteistyökumppaneita ovat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan Vastuullinen tiede -hanke sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ, Tieteentekijöiden Liitto, Sosiaalialan ammattijärjestö Talentia ja KT Kuntatyönantajat. Sivusto julkaistiin 23.5.2019.

TIEDEKASVATUS

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan yhteinen Selvitystyö ja suosituksia tiedekasvatuksen tueksi -hanke (1.1.2019–31.12.2020) luotaa suomalaisen tiedekasvatuksen kenttää laaja-alaisen ja elinikäisen tiedeoppimisen näkökulmasta. Hanke tuottaa kolme asiakokonaisuutta:

1. Tiedekasvatustapahtumien kartoittaminen: Korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa järjestetään lukuisia erilaisia tiedeviestinnän ja -kasvatuksen tapahtumia. Selvitystyön tuloksena syntyy kokonaisnäkemys tieteen yleisötapahtumista Suomessa.
2. Suositukset tiedekasvatuksen edistämiseksi: Yhteistyössä tiedekasvatuskentän toimijoiden kanssa laadittavat suositukset edistävät alan yhteistoimintaa ja vaikuttavuutta.
3. Toimenpideohjelma tieteellisten seurojen toimimiseksi tiedekasvatuksen mahdollistajana: Tiedekasvatustapahtumien selvitystyön ja tiedekasvatukselle laadittujen suositusten pohjalta rakennetaan yhteistyössä tieteellisten seurojen kanssa toimenpideohjelma seurojen osallistumiseksi tiedekasvatukseen.

Suositukset ja toimenpideohjelma laaditaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2019 järjestettiin kaksi yhteiskehittämisen työpajaa.

Hanke toteutti kyselyn, jossa kerättiin tietoja Suomessa järjestettävistä tiedetapahtumista. Kyselyn tulokset julkaistaan erikseen alkuvuodesta 2020.

MONIKIELISEN TIEDEVIESTINNÄN HELSINKI-ALOITE

Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen tavoitteena on herättää päätöksentekijät, yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, kirjastot ja tutkijat edistämään monikielisyyttä tiedeviestinnässä. Sen laativat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Suomen tiedekustantajien liitto, Universities Norway (UHR) ja COST-toimi "European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities" (ENRESSH).

Huhtikuussa 2019 julkaistun Monikielisen tiedeviestinnän Helsinki-aloitteen on allekirjoittanut yli 600 henkilöä tai organisaatiota yli 60 maasta. Aloite on käännetty 32 kielelle.

SEMINAARI- JA TAPAHTUMATUOTANTO

Neuvottelukunta järjesti seminaareja ja tapahtumia jotka käsittelevät tiedonjulkistamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Seminaarit toteutettiin pääasiallisesti yhteistyössä strategisten kumppanien kanssa.

Yksittäiset seminaarit ja tapahtumat

Toistuvat tapahtumat

Tieteen päivät
Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu, kaikki tieteenalat kattava tiedetapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista.

  • Tieteen aamukahvit (9. - 11.1.2019) järjestettiin Tieteen päivien yhteydessä yhteistyössä Suomen Akatemian ja Tekniikan Akatemia -säätiö TAFin kanssa. Kaikille avoimilla aamukahveilla kuultiin alustuksia otsikolla "Näe tiede arjessasi" ja "Ilmastonmuutosvaalit. Nyt?"

Tiedettä kaupungissa
Tiedettä kaupungissa on kahden vuoden välein järjestettävä kaksipäiväinen tiedetapahtuma, joka kutsuu kaikki kaupunkilaiset keskustelemaan ja inspiroitumaan tieteestä.

  • Hyvinvointia ja pahoinvointia kaupungissa -paneelikeskustelu (9.1.2019) oli osa 9.-10.1.2019 järjestettyä tieteen kaupunkitapahtumaa, jonka tuottivat TJNK, Koneen Säätiö, Bassoradio, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Akatemia, Suomen ympäristökeskus, Nuorisotutkimusseura, Heureka, Helsingin yliopiston alumniyhdistys, TSV, Tieteen päivät.

Tieteiden yö
Tieteiden yö on vuosittainen tieteen oma kaupunkitapahtuma Helsingin Kruununhaassa.

Tiedeviestinnän kansallinen kongressi
Yhteistyössä Tiedetoimittajain liiton kanssa järjestettävä vuosittainen tiedejournalismiin ja tiedeviestintään keskittyvä tapahtuma.

  • Tiede - politiikan mörkö? (21.11.2019) -kongressissa keskusteltiin tieteen, tiedeviestinnän ja päätöksenteon ajoittain vaikeastakin suhteesta.

Etiikan päivä
Vuosittainen tieteen eettisiä kysymyksiä käsittelevä seminaari, joka kokoaa yhteen kaikkien tieteenalojen edustajia. Sen järjestävät Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK), Geenitekniikan lautakunta (GTLK), Suomalaiset tiedeakatemiat, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA.

Tiedejulkaisemisen päivät
Vuosittain järjestettävillä Tiedejulkaisemisen päivillä keskustellaan monipuolisesti tiedejulkaisemiseen liittyvistä aiheista. Tapahtuman järjestivät Tieteellisten seurain valtuuskunta, Tiedekustantajien liitto ry, Kansalliskirjasto ja TJNK.

Tiedeklubit

Yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja muiden kumppaneiden kanssa järjestettävät tiedeklubit tarjoavat mielenkiintoista tiedeohjelmaa parhaaseen after work -aikaan.

Tutkas aamukuulemiset
Tutkijoiden ja kansanedustajien seura – Tutkas, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta järjestivät tutkijatapaamisia Tutkaksen aamukuuleminen -tapahtumissa. Aamukuulemiset ovat kaikille avoimia ja ne järjestetään Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa. TJNK:n pääsihteeri Kettunen on Tutkaksen hallituksen jäsen. Hän moderoi pääosan keskusteluista ja laati koostekirjoitukset. Tapahtumatiedot ja koostekijoitukset löytyvät Tutkaksen facebook-sivulta.

  • Ilmastonmuutos, turvallisuus ja muuttovirrat (1.2.2019)
  • Ilmastonmuutos ja ruokaturva (8.3.2019)

Kirjallisuutapahtumat

TIETOKIRJA.FI
Tieteiden talolla Helsingissä joka toinen vuosi järjestettävä kaksipäiväinen tietokirjafestivaali. Suomen tietokirjailijat ry, Suomen Kustannusyhdistys, Tietokirjallisuuden edistämiskeskus, Tieteellisten Seurain valtuuskunta ja Bibliofiilien Seura, TJNK

Turun kirjamessut 2019
TJNK on yksi Turun kirjamessujen perustajayhteisöistä ja osallistuu vuosittain tapahtumaan omalla osastollaan ja ohjelmallaan. Neuvottelukunnan pääsihteeri Kettunen on kirjamessujen päätoimikunnan puheenjohtaja.

Helsingin kirjamessut 2019
TJNK:n pääsihteeri Kettunen osallistui seuraavaan Tiedetori-lavaohjelmaan:

Kuinka tutkia tutkimatonta? Löytöretket arktisille alueille ennen ja nyt (24.10.2019)

Tutustu myös 

Neuvottelukunnan julkaisemat tiedotteet ja muu materiaali löytyvät arkistosta.

Toimintakertomus kattaa ajan 1.1.2019 - 31.12.2019.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Reetta Kettunen, p. 040 733 5935. 

Piirroskuva: Linda Saukko-Rauta/Redanredan

Sinua saattaisi kiinnostaa myös