Tiedonjulkistamisen apurahojen hakuilmoitus 2024

2.4.2024
Vihreä-valkoisella taustalla vihreä teksti Tiedonjulkistamisen apurahat 2024

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan myöntämien apurahojen hakuaika alkaa 1.5.2024 klo 00.00 ja päättyy perjantaina 31.5.2024 klo 16.00.

Yleistä apurahoista

Tiedonjulkistamisen apurahoilla tuetaan monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Tavoitteena on edistää tietokulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta sekä uuden tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tieteellisten seurain valtuuskunnalle valtionavustuksen käytettäväksi edelleen jaettavina tiedonjulkistamisen apurahoina. Rahoitusesityksen apurahoista tekee Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta. Apurahojen hallinnoinnin hoitaa Tieteellisten seurain valtuuskunta, jonka yhteydessä neuvottelukunta toimii. Apurahaa haetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan hakujärjestelmässä.

Vuonna 2024 hakuaika on 1.5. klo 00.00 - 31.5. klo 16.00.

Apurahan suuruus

Hakija hakee tiedonjulkistamisen apurahoja työskentelykuukausina. Haettavana ovat 4, 6 ja 8 kuukauden apurahat. Tänä vuonna kannustamme hakijoita erityisesti hakemaan pidempiä apurahoja.

Apurahaa saa käyttää kuluihin vain silloin, kun ne ovat olennainen osa hankkeen toteutumista. Kulujen osuus ja perustelut esitetään työsuunnitelmassa.

Tiedonjulkistamisen apurahojen suuruudet (sisältävät MYEL-osuuden):

 • 8 800 euroa 4 kuukauden työskentelyyn
 • 13 200 euroa 6 kuukauden työskentelyyn
 • 17 600 euroa 8 kuukauden työskentelyyn.

Maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen vakuutusvelvollisuus koskee kaikkia niitä työikäisiä apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Neuvottelukunta voi jakaa myös pienempiä apurahoja.

Myöntöperusteet

Kuka voi hakea

 • Apurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt tiedonjulkistamista palvelevan työsuunnitelman toteuttamiseen lähinnä luovan työn tukena.
 • Apurahat on tarkoitettu ammattimaiseen luovaan työskentelyyn.
 • Apurahoilla tuetaan uran eri vaiheissa olevia henkilöitä.
 • Työryhmissä jokainen työryhmän jäsen hakee omalla hakemuksellaan rahoitusta. Työsuunnitelmassa yksilöidään, mikä osa työryhmähankkeen toteutuksesta on hakijan vastuulla.

Mihin apurahaa ei voi hakea

 • Apurahaa ei voi hakea kaunokirjallisuutta, käännöksiä, oppikirjoja tai tieteellistä tutkimusta varten.
 • Apurahoja ei myönnetä yhteisöille tai yhdistyksille.

Mihin tarkoitukseen

Tiedonjulkistamisen apurahoilla edistetään monipuolista, monikanavaista ja uudistuvaa tietokirjoittamista ja tiedonjulkistamista. Apurahoilla tuetaan pääsääntöisesti luovaa työtä. Apurahat ovat harkinnanvaraisia ja niitä pyritään jakamaan laaja-alaisesti eri hankemuodoille, kuitenkin niin, että pääosa apurahoista kohdistuu tietokirjahankkeille.

Apurahoilla voidaan kattaa kuluja vain erittäin perustelluista syistä. Hakija esittää kulut omana kokonaisuutenaan työsuunnitelmassa. Apurahoja ei myönnetä matkakuluihin.

Apurahoja voi hakea neljään eri hankemuotoon:

1. Tietokirja

Apuraha on tarkoitettu uutta tietoa julkistavien tietokirjojen tekemiseen. Teos voidaan julkaista painotuotteena tai sähköisesti.

Apurahoja ei myönnetä tieteellisten tutkimusten, tutkimuskirjallisuuden, oppimateriaalien, oppaiden tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden tekijöille eikä käännöksiin. Apurahoja ei myönnetä kuluihin.

2. Muu tietokirjoittaminen

Apuraha on tarkoitettu uutta tietoa julkistavien tietotuotteiden tekemiseen. Hankemuoto tarkoittaa tietokirjoittamista muissa julkaisuissa kuin tietokirjoissa. Näitä ovat esimerkiksi dokumenttielokuvien käsikirjoitukset sekä artikkelit aikakaus- ja sanomalehdissä ja verkkojulkaisuissa. Apurahoja ei myönnetä kuluihin.

3. Tiedonjulkistamisen yhteistoiminta

Apuraha on tarkoitettu kokeileviin tiedonjulkistamisen yhteistoimintamuotoihin, erityisesti tiedon siirtymiseen tutkijakunnan ja päätöksenteon välillä, tieteen ja taiteen rajapinnalla liikkuvien hankkeiden tukemiseen ja tiedekasvatuksen tueksi.

Hankkeita voivat olla esimerkiksi tieteen kummitoiminta ja siihen liittyvä koulutus, tutkivat työpajat ja muu osallistava toiminta, tiedonjulkistamisen ja tiedeviestinnän koulutus, taiteen keinoja tiedonjulkistamisessa käyttävät hankkeet kuten tietoa julkistava teatteri, näyttelytoiminnan tukeminen sekä muut innovatiiviset ja osallistavat yhteistoimintamuodot.

Apurahoja myönnetään kuluihin vain erittäin perustelluista syistä. Hakija perustelee ja esittää kulut omana kokonaisuutenaan työsuunnitelmassa. Esimerkkejä hyväksyttävistä kuluista ovat koulutusmateriaaleihin tms. liittyvät kulut, tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kulut ja hankkeen julkistamiseen liittyvät kulut.

4. Muu tiedonjulkistaminen

Apuraha on tarkoitettu uutta tietoa julkistavan muun tietotuotteen tukemiseen. Näitä voivat olla esimerkiksi dokumenttielokuvien tuotanto, monikanavainen tiedonjulkistaminen ja muut innovatiiviset tiedonjulkistamisen muodot.

Apurahoja myönnetään kuluihin vain erittäin perustelluista syistä. Hakija perustelee ja esittää kulut omana kokonaisuutenaan työsuunnitelmassa. Esimerkkejä hyväksyttävistä kuluista ovat hankkeen toteuttamiseen liittyvät kulut ja julkistamiseen liittyvät kulut.

Arviointiperusteet

Hakemusten arviointi

Neuvottelukunta arvioi kaikki määräajan sisällä saapuneet hakemukset. Hakemukset arvioi neuvottelukunnan asettama työryhmä, jonka muodostavat neuvottelukunnan puheenjohtaja ja vuosittain vaihtuvat neuvottelukunnan jäsenet. Neuvottelukunta voi käyttää myös ulkopuolisia arvioitsijoita.

Arviointi kohdistuu erityisesti työsuunnitelman laatuun ja siinä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • mikä on hankkeen merkitys, ajankohtaisuus ja kohderyhmä
 • hankkeen käytössä oleva asiantuntemus
 • hankeidean luovuus uuden tiedon julkistamisessa
 • työsuunnitelman toteutettavuus.

Päätökset perustuvat neuvottelukunnan tekemään hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Hankkeen saama muu rahoitus vaikuttaa apurahan myöntämiseen tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Harkinnassa otetaan huomioon hankkeen kustannus- ja rahoitussuunnitelma ja jo saadun rahoituksen määrä.

Lisäehdot

Muita ehtoja

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti. Apurahalla työskentely voi alkaa vasta apurahapäätöksen jälkeen.

Myönnettyä apurahaa voidaan käyttää vain hakemuksessa yksilöityyn hankkeeseen. Hankemuutokset vaativat neuvottelukunnan hyväksynnän.

Kahdeksan kuukauden työskentelyapurahan saajan on luovuttava päätoimisesta työstään apurahakauden ajaksi. 8 kuukauden pituisella apurahakaudella voi tehdä muuta työtä 30 % työajasta.

Vähintään neljän kuukauden työskentelyapurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta haetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta kolmen kuukauden kuluessa apurahan maksamisesta. Vakuutusmaksu on noin 1325 % vakuutetun iästä ja MYEL-työtulon määrästä riippuen. Ks. tarkemmin Melan ohjeet apurahansaajalle.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • hakemus on tullut myöhässä. Hakemus on lähetettävä viimeisenä hakupäivänä klo 16.00 mennessä.
 • hakemus on puutteellinen eikä sitä täydennetä neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti.
 • hakija ei ole tehnyt selvitystä aiemmista hänelle myönnetyistä tiedonjulkistamisen apurahoista apurahasopimuksessa mainittuun määräaikaan mennessä.
 • hakemus ei täytä tämän hakuilmoituksen ehtoja.

Lainsäädäntö

Tiedonjulkistamisen apurahojen jakamisessa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Apurahoja koskee lisäksi apurahansaajien sosiaaliturvaan liittyvä Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006), joka tuli voimaan 1.1.2009, sekä soveltuvin osin laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (3.5.1961/236) ja asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista (7.2.1964/46).

Neuvottelukunnan työskentelyssä noudatetaan hallintolakia (434/2003) ja hyvän hallinnon periaatteita.

Vastuullinen tiedonjulkistaminen

Tiedonjulkistamisen apurahoja saaneita kehotetaan tutustumaan ja noudattamaan seuraavia ohjeita:

Ohjeiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä, edistää ammattieettistä keskustelua ja tutkitun tiedon tuottamisen ja julkistamisen hyviä käytänteitä.

Opetusministeriön vuosiksi 2021–2024 asettama Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tarkistanut tiedonjulkistamisen apurahojen hakuilmoituksen kokouksessaan 27.2.2024.

Lisätiedot: apurahoihin liittyvissä sisältö- tai asiakysymyksissä vastataan sähköpostitse osoitteessa info@tjnk.fi. Puhelimitse apurahoihin liittyviin kysymyksiin vastaa asiantuntija Suvi Lahtonen, puh. 044 325 4214.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös