Tietosuojaselosteet

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) pitää rekisteriä (diaari) käsittelemistään asioista. Rekisteröinnillä seurataan asioiden käsittelyä sekä varmistetaan julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan toteuttaminen. TJNK:n toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu tietosuojaselosteisiin.

Kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista niiltä osin kuin niihin ei sisälly salassa pidettäviä osia. Asiakirjapyynnön on oltava tiedoiltaan riittävän tarkka, jotta TJNK:ssa voidaan selvittää, mitä asiakirjoja se koskee. Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja tietosuoja-asetuksen nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot TJNK:n rekistereistä ja asiakirjoista ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista. TJNK:n arkisto luovutetaan kunkin kolmivuotisen toimikauden päätteeksi Kansallisarkistoon osana opetus- ja kulttuuriministeriön arkistoa.

TJNK kerää yhteystietoja tiedottaakseen neuvottelukunnan toiminnasta, seminaareista ja koulutuksista sekä neuvottelukunnan antamista ohjeista ja suosituksista. TJNK:n tiedotuksessa käyttämät yhteystiedot ovat osa Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteisrekisteriä. TJNK:n käyttämät tiedot kerätään julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai rekisteröidyiltä itseltään (esim. apurahansaajat, uutiskirjeen tilaajat). Tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaselosteet: